a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Welkom

Contacteer ons op

09 226 76 82

    Volg ons

Image Alt

Privacybeleid

  /  Privacybeleid
 

SCHOOLBESTUUR BASISSCHOLEN
SINT-JAN & VISITATIE

Visitatiestraat 1  – 9040 Gent (Sint-Amandsberg)
ondernemingsnummer 0414 539 891

 

Privacyverklaring voor leerlingen en hun ouders

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij bewaren en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

1             Wie zijn we?

Het schoolbestuur vzw basisscholen Sint-Jan & Visitatie, Visitatiestraat 1 9040 Sint-Amandsberg, is verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen alle onderwijsinstellingen van de scholengroep. Een overzicht daarvan kan je hier vinden.

Het Schoolbestuur van de scholengroep is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en dus verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van leerlingen en personeel in het kader van haar onderwijsactiviteiten. Ze  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het schoolbestuur heeft dan ook privacyverklaring die is ontworpen om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe u controle kunt uitoefenen over die informatie. In deze privacyverklaring wordt zorgvuldig uiteengezet wat uw rechten en plichten tegenover het schoolbestuur van de scholengroep Sint-Jan & Visitatie zijn.

2             Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit hoofdzakelijk met het volgende doel:

2.1         Voor onderwijs- en leerlingenadministratie

Natuurlijk willen we weten wie je bent, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook je toetsresultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we een getuigschrift of diploma kunnen uitreiken. Maar ook gegevens of je aanwezig bent of school, of je al dan niet in de middagopvang blijft en welke kosten daaraan verbonden zijn, zijn voorbeelden van gegevens die onder dit doel vallen.
Kortom gezegd: dit zijn de persoonsgegevens die ons helpen om het onderwijs te organiseren.

Als school gebruiken wij deze gegevens ook om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen (die bijvoorbeeld te vinden zijn in het decreet basisonderwijs), of omdat we de toestemming hebben gekregen in de overeenkomst die is afgesloten tussen de ouders, leerling en school uit onze scholengroep.

2.2         Voor leerlingenbegeleiding

Als school willen we een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aanbieden. Zonder je persoonsgegevens is geen kwaliteitsvolle begeleiding mogelijk. We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je mentale en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die de school wettelijk opgelegd worden.

Van alle leerlingen worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde leerlingen volgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die nodig zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken.  Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over een conflict die je maakte met andere leerlingen of omdat je gepest wordt op school.

2.3         Andere

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt om andere redenen, zal er om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze school beeldmateriaal wil publiceren op haar website waar je herkenbaar op staat of omdat we een adressenlijst willen verspreiden naar medeleerlingen van de klas toe.

3             Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

De gegevens worden opgevraagd bij de inschrijving op onze school of worden verzameld tijdens de periode dat je school loopt. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of het ondersteuningsnetwerk.

4             Delen we persoonsgegevens?

Ja, want we organiseren het onderwijs niet alleen. Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgde, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met vrij CLB Gent om ons extra te ondersteunen met de leerlingbegeleiding. Heb je extra ondersteuning nodig, dan werken we samen met het ondersteuningsnetwerk. Dit is wettelijk geregeld door de gemeente en Vlaamse Overheid.

Verder worden je identificatiegegevens en je aanwezigheid ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent.

Als je onze school verlaat kunnen we gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kunnen je ouders zich hiertegen verzetten.

Je persoonsgegevens worden binnen het schoolbestuur vzw basisscholen Sint-Jan & Visitatie enkel gedeeld met de medewerkers die deze informatie effectief nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Zij handelen steeds onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.

5             Welke rechten heb jij?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken. Indien je daarom verzoekt, zullen wij je een kosteloze kopie bezorgen.
  • Recht om je persoonsgegevens te verbeteren: je kan altijd foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen.
  • Recht om je toestemming in te trekken: je kan op elk ogenblik beslissen om je toestemming in te trekken.
  • Recht op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen
  • Recht op verwijdering van je gegevens mocht blijken dat we ze onrechtmatig verwerken.

 

6             Contacteren?

Binnen de school hebben we een aanspreekpunt informatieveiligheid. Je kan die contacteren op volgend mailadres: privacy@sintjv.be

Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) Katholiek onderwijs Vlaanderen (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen). Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school  of scholengemeenschap (121053) als je contact opneemt met de DPO.

Wil je nog meer informatie over de manier waarop de school en scholengemeenschap omgaan met jouw privacy? Lees dan hier de volledige privacyverklaring!