a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Welkom

Contacteer ons op

09 226 76 82

    Volg ons

Image Alt

Organigram

  /  Organigram
School

Schoolraad

Alles wat in het belang van de school en de leerlingen is, kan worden besproken in de schoolraad die minstens 3 keer per jaar samenkomt op school. De schoolraad is een adviesorgaan voor de directie. Vaste agendapunten zijn de besteding van de lestijden, lijst met bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, infrastructuurwerken…

Indien u wenst dat er iets besproken wordt in de schoolraad, kan u contact opnemen met één van onderstaande leden

personeel: Ann De Craene, Cindy Van Severen en Ken Libijn

ouders: Tineke Degrave, Bart D'haenens, Karen Delcour

lokale gemeenschap: Bob Vandenbogaerde, Kathleen Van Vynckt

School

Ouderraad

Onze school beschikt over een heel dynamische en actieve ouderraad. Ze zijn een onmisbare schakel in de schoolwerking. Zowel op praktisch vlak als op inhoudelijk vlak staan ze de school met raad en daad bij.

School

Schoolbestuur

De Raad van Bestuur van de basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als vzw het onderwijs in onze scholen. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De administratieve zetel is gevestigd in Sint-Amandsberg, Visitatiestraat 1.

Het schoolbestuur bestaat uit de raad van bestuur, de algemene vergadering en wordt bijgestaan door een extern adviseur.

 

Raad van bestuur:

Mevr. Annie Verschueren , voorzitter

Dhr. Roger Ryckaert, ondervoorzitter

Dhr. De Moor Jean-Marie, penningmeester

Dhr. Marc Decaestecker, secretaris

mevr. Gistelinck Viviane, bestuurder

 

Algemene vergadering:

Dhr. Frank Ketelaere

Dhr. Steven Vanderputten

Mevr. Leen Van Vlaenderen

Dhr. Jef van Bemmel

School

Scholengemeenschap

Wij behoren tot de Scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie met als zetel Antwerpsesteenweg 981, 9040 Sint-Amandsberg.

Deze scholengemeenschap bestaat uit zeven basisscholen :

 • Sint-Janscollege basisschool De Krekel, Krekelberg 1, 9040 Sint-Amandsberg
 • Sint-Janscollege basisschool Visitatie, Gerardstraat 16, 9040 Sint-Amandsberg
 • Sint-Janscollege basisschool Heiveld, Heiveldstraat 127A, 9040 Sin-Amandsberg
 • Sint-Janscollege basisschool Oude Bareel, Antwerpsestwg 988, 9040 Sint-Amandsberg
 • basisschool O.-L.-V.-Visitatie (Bottelare), Stas de Richellelaan 19, 9820 Bottelare
 • basisschool O.-L.-V.-Visitatie (Mariakerke), Elfnovemberstraat 23, 9030 Mariakerke
 • basisschool O.-L.-V.-Visitatie Klimop (Montessori), Theresianenstraat 23, 9000 Gent

Gegevens over de andere scholen van de scholengemeenschap vind je hier.

School

CLB

Het CLB … voor elke leerling, elke ouder, elke school …
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Voor deze school is dit het Vrij CLB regio Gent.

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding en ons centrum bestaat uit een team van verschillende mensen. Die mensen delen met je waar je als ouder of leerkracht het meest warm voor loopt: het wel en wee van je kinderen. Hoe ze het op school doen, hoe ze zich voelen en hun gezondheid. Het welbevinden van je kind staat centraal.

Waarom komt het CLB op school?

De meeste vragen of zorgen in verband met je kind los je op met de juf/meester, zorgleerkracht of directeur. Vinden jullie onvoldoende antwoord, dan kan de samenwerking met het CLB starten. Vanaf 12 jaar mag je kind daar zelf over beslissen. Om goed te kunnen samenwerken met iedereen komen onze collega’s vaak op school.
We starten pas een begeleiding als de school haar zorg met jullie heeft besproken en we jullie als ouders kunnen betrekken. Leerkrachten en ouders zijn hierbij een belangrijke informatiebron. We gebruiken alle gegevens in vertrouwen, zijn gebonden aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling?

Naargelang de vraag die we krijgen zullen we … een gesprek doen met ouders, observeren in de klas, overleggen met de leerkracht, praten met de leerling, een test doen, … Kortom, we zoeken uit wat jouw kind nodig heeft en geven advies over wat er op school of thuis kan helpen. We bespreken de onderzoeksgegevens op school in functie van wat de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie. Onze hulp is gratis.

Wie is het CLB-team?

Het CLB- team dat op deze school komt bestaat uit een arts (Hilde Van Bastelaere) een verpleegkundige (Isabelle Andries) en een psycholoog/pedagoog (Femke Broos). Ze werken samen met de collega’s van hun regioteam in de vestiging Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg. Tel. nr 09/277 84 00

Met welke vragen kan je naar een CLB?

Met vragen over:

 • preventieve gezondheid: vb. inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht,…
 • sociaal en emotioneel functioneren: vb. stress, pestproblemen, sociaal gedrag,…
 • ontwikkelen en leren: vb. taal, lezen, schrijven, rekenen, huiswerk maken,…
 • onderwijsloopbaan: vb. studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen, …

Wat moet en wat mag?

Ons uitgangspunt is dat we werken op vraag van ouders, leerlingen en school. We hebben echter ook wettelijk verplichte opdrachten zoals de medische onderzoeken en de gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten. We komen ook tussen wanneer leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties. Alle CLB-gegevens i.v.m. jouw kind houden we bij in een dossier. Meer informatie over onze werking en je rechten als ouder vind je op www.vclbgent.be of www.ond.vlaanderen.be/clb.

Schoolbrochure

Uit milieuoverwegingen wordt de schoolbrochure niet meer voor elk gezin gedrukt. Je kan het hele document hier terugvinden en blijvend consulteren. Wie toch graag een papieren versie ontvangt, neemt contact met de directie.

2021- 2022 - deel 1: algemeen

2021- 2022 - deel 2: opvoedingsproject

2021- 2022- deel 3: schoolreglement

2021- 2022 - deel 4: info en afspraken

2020-2021 - deel 5: specifieke schoolinfo & bijdragenlijst

2020- 2021 - bijlage onderwijsregelgeving